Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมาวันเข้าพรรษา
และการบำเพ็ญบุญก่อนเข้าพรรษา

 

คุณตะวัน-คุณอุไรวรรณ คำสุจริต
รวบรวม/เรียบเรียง/บรรยาย