Get Adobe Flash player

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา
ขอพระองค์ทรงพระจริญ

 

ขอถวายพระพร 
อาตมาภาพ  พระครูวิทูรธรรมนิเทศ

เจ้าอาวาสวัดภูริทัตตวนาราม
ในนามคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนวัดภูริทัตตวนาราม