Get Adobe Flash player

อ่าน ดาวน์โหลด หนังสือ "กฐินสามัคคี ๑๐๐ ปี มหามงคล" ในวาระมงคลสมัย พระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวัฑฒโน) ชาตกาล ๑๐๐ ปี พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)...

 

 

อ่าน/ดาวน์โหลด

คลิก คลิก

 

คลิกเม้าส์ขวามือตรง คลิก แล้ว เลือก save target as

เพื่อดาวน์โหลด

 

หมายเหตุ: หนังสือ กฐินสามัคคี ๑๐๐ ปี มหามงคล รวบรวม/เรียบเรียง โดย พระครูปลัดสาธิต ชยสาธิืโต วัดป่านพชัยมงคลธรรม บ.ใหม่บัวงาม ต.ท่าหินโงม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม