Blue Flower

ประกาศ

วัดภูริทัตตวนาราม
*****

ขณะนี้ทางวัดกำลังปิดปรับปรุงเว็บไซต์ จึงขออภัยมายังพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมในขณะนี้ 

และทางทีมงานคงต้องใช้เวลาสักระยะในการปรับปรุงเว็บไซต์ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

วัดภูริทัตตวนาราม